Package Tours Special
111
         
 
 
 
    โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน ( 2 คืน 3 วัน)    
    กกก    
   
ทัวร์วันแรก : แม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู วนอุทยานถ้ำปลา
บริการรับท่านจากสนามบิน/ท่ารถทัวร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ตอนบ่าย
นำท่านสู่วนอุทยานถ้ำปลา ชมความมหัศจรรย์ของฝูงปลาพลวงนับร้อยตัวที่อาศัยอยู่บริเวณ หน้าถ้ำและในโพรงหิน พร้อมชมธรรมชาติอันร่มรื่นของสวนป่า นำท่านกลับสู่ตัวเมืองขึ้นสู่ยอดเขา ดอยกองมู นมัสการพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนานนับร้อยปี ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง แม่ฮ่องสอน ที่รายล้อมด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน สมญานาม "สวิสเซอร์แลนด์แห่งประเทศไทย" นำท่านกลับสู่ที่พัก
17.00.
รับประทานอาหารเย็น ในเมืองที่ "ร้านไข่มุก"
   
    กกก    
   
ทัวร์วันที่สอง : ล่องเรือแม่น้ำปาย กะเหรี่ยงคอยาว นั่งช้างชมไพร
7.00
รับประทานอาหารที่โรงแรม
8.00
ออกเดินทางจากที่พักไปท่าเรือห้วยเดื่อ
9.30
ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำปาย แวะชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะต่อง กะเหรี่ยงคอยาวและคะยา กะเหรี่ยงหูใหญ่ที่หมู่บ้านน้ำเพียงดิน พร้อมกับภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นเชิญท่านนั่งช้างท่องไพร ประมาณ 1 ชั่วโมง ชมทัศนียภาพของป่าลำเนาไพรที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมือง
13.00
รับประทานอาหารกลางวัน ในเมือง ที่ "ร้านครัวลักกี้"
14.00
พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00
รับประทานอาหารที่ "ร้านใบเฟิร์น"
   
         
   
ทัวร์วันสาม : ตลาดเช้า วัดจองกลาง วัดจองคำ
7.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
8.00
นำท่านชมตลาดเช้าของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งในสมัยก่อนเป็นตลาดสมญานาม "ตลาดแสงเทียน" วิถีชีวิตของคนเมืองปะปนกับชาวเขาที่นำของมาขายตลอดปี
9.00
แวะชมวัดจองกลางและวัดจองคำ ริมหนองน้ำตามธรรมชาติกลางเมือง ชมตุ๊กตาและสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ ซึ่งมีอายุนับร้อยปี
10.00
นำท่านสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย รอรถส่งสนามบิน/ท่ารถทัวร์
   
    ***    
   
***รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** :  
 
เพียงท่านละ 3,990.- บาทเท่านั้น
อัตรานี้รวมห้องพักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
(ณ โรงแรมรุคส์ฮอลิเดย์ หรือ โรงแรมเมาเท่นอินน์)
รวมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม
อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ ตามโปรแกรม
ค่ารถ ค่าเรือ ค่าเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

ทัวร์เลือกซื้อพิเศษ
1. ทุ่งบัวตอง ในเทศกาลเดือนพฤศจิกายน
2. ถ้ำลอด หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอและลีซอ
3. ภูโคลน น้ำตกผาเสื่อ หมู่บ้านจีนฮ่อ (รักไทย) และหมู่บ้านบ้านฉาน (รวมไทย)